Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hygieia

 • Geldigheid algemene voorwaarden. (1)Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Hygieia bv, met ondernemingsnummer 0700 711 667, gevestigd te 2240 Zandhoven, Veerstraat 36b, hierna genoemd: Hygieia, en de opdrachtgever.(2) De verlening van een opdracht door de opdrachtgever aan Hygieia bv geldt als acceptatie door de opdrachtgever van deze algemene voorwaarden. Alle aanvullingen, wijzigingen, afwijkingen en nadere afspraken op een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden gelden alleen indien deze schriftelijk, waaronder per e-mail, zijn
 • Offertes/aanbiedingen. (1) Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door Hygieia bv gemaakte offertes geldig gedurende 30 (2) De in een offerte vermelde prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • Totstandkoming en uitvoering overeenkomst. (1) De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever van de offerte opgesteld door Hygieia bv,. (2) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hygieia bv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hygieia bv worden Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hygieia bv zijn verstrekt, heeft Hygieia bv het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Indien een uitvoeringsstermijn werd overeengekomen, is deze indicatief. Een overschrijding van deze termijn kan in geen enkel geval enige schadevergoedingsplicht betekenen in hoofde van Hygieia bv.
 • Duur van de overeenkomst. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, betreft de overeenkomst een overeenkomst van één jaar die automatisch wordt verlengd, tenzij ze uiterlijk twee maand voor het einde van het eerste jaar wordt opgezegd via aangetekend Na verlenging wordt de overeenkomst er een van onbepaalde duur., Deze overeenkomst van onbepaalde duur kan ten allen tijde opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van twee maanden. De opzegtermijn begint te lopen de eerste dag van de maand volgend op de verzending van het aangetekend schrijven. Behoudens andere schriftelijke afspraken, wordt de overeenkomst telkens aan het begin van een nieuwe éénjarige periode gefactureerd.
 • KMO-portefeuille. De opdrachtgever is ten allen tijde als enige verantwoordelijk voor het aanvragen van premies uit hoofde van de KMO-portefeuille. Het niet verkrijgen van subsidie, financiering, vergunningen of andere onvoorziene omstandigheden is voor de opdrachtgever nooit een geldige reden om de overeenkomst te beëindigen/ontbinden, tenzij dit tussen de opdrachtgever en Hygieia bv schriftelijk zou zijn
 • Prijsstijgingen. Bij overeenkomsten van onbepaalde duur houdt Hygieia bv zich het recht voor haar prijzen te indexeren overeenkomstig de daartoe bestemde cijfers van het CBS.
 • Meerwerk/ wijziging van de opdracht. Wijzigingen aan de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave door Hygieia bv kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening
 • Nutteloze verplaatsing. Indien Hygieia BV een verplaatsing maakt zoals afgesproken met de opdrachtgever, en deze verplaatsing nutteloos blijkt (omdat bijvoorbeeld bepaalde monsters niet ter beschikking zijn), dan is Hygieia bv gerechtigd een bedrag van 75,00€ in rekening te brengen.
 • (1) Facturen dienen betaald te zijn uiterlijk op hun vervaldatum. Indien geen vervaldatum is overeengekomen, zal als vervaldatum gelden de datum veertien dagen na de factuurdatum.. (2) Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldatum zijn van rechtswege, zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling of andere formaliteiten, nalatigheidsinteresten verschuldigd ten belope van 10% en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het bij vervaldatum onbetaald factuursaldo, met een minimum van 75 € per factuur, onverminderd het recht van Hygieia bv een hoger bedrag te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is. (3) Wanneer één factuur niet betaald is op de vervaldatum, worden alle facturen – ook diegene die nog niet vervallen zijn – opeisbaar en vervallen alle eventueel eerder overeengekomen afbetalingsplannen. (4) Bezwaren tegen de facturen dienen binnen acht dagen na de factuurdatum aangetekend te worden verzonden aan Hygieia bv, bij gebreke waaraan ze niet ontvankelijk zijn.
 • De opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering door Hygieia bv van haar diensten, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Hygieia bv terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen de 8 dagen na de dag van oplevering Hygieia bv wijst op gebreken

c.q. tekortkomingen, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de diensten zijn opgeleverd, in te stemmen.

 • Beroep op derden. Indien Hygieia bv een opdracht krijgt van de opdrachtgever, die ook werkzaamheden op een ander dan haar eigen vakgebied met zich meebrengen, kan Hygieia bv van de opdrachtgever verlangen dat een deskundige voor dat vakgebied wordt Voordat hiertoe wordt overgegaan, zullen partijen afzonderlijk

en bijkomend overeenkomen op welke wijze de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

 • Ingeval blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht voor Hygieia bv ernstig verzwaard of onmogelijk wordt, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze nog uitvoering behoeft, naar haar keuze te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten zolang de overmacht situatie bestaat, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 • (1) Hygieia bv gaat slechts een inspanningsverbintenis aan. Behoudens ingeval van eigen bedrog, eigen opzettelijke fout of eigen zware fout, is Hygieia bv niet aansprakelijk of gehouden tot vergoeding van schade van de opdrachtgever. (2) In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Hygieia bv beperkt tot het bedrag van de dekking door de hiervoor afgesloten verzekering, dan wel bij gebrek aan dekking van de verzekering tot het bedrag dat door Hygieia bv voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen.
 • Geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten. (1) De opdrachtgever en Hygieia bv zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de Overtreding van deze geheimhoudingsplicht maakt de overtredende partij schadeplichtig jegens de andere partij. De overtredende partij is aan de andere partij een schadevergoeding van 1.000,00€ verschuldigd, onverminderd het recht van de andere partij om van de overtredende partij een hoger bedrag te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is. (2) Alle door Hygieia bv verstrekte documenten, zoals rapporten, adviezen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hygieia bv worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Hygieia bv behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Varia. (1) Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dat geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om deze onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een alternatieve bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Alle overeenkomsten tussen Hygieia bv en de opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. 2. Ingeval de opdrachtgever geen consument is, behoren alle geschillen tussen partijen uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement waar Hygieia bv is gevestigd.

Conditions générales Hygieia

 • Applicabilité des conditions générales. (1) Les présentes conditions s’appliquent à tous les contrats conclus entre Hygieia srl, dont le numéro d’entreprise est 0700 711 667, ayant son siège social à 2240 Zandhoven, Veerstraat 36b, dénommée ci-dessous : Hygieia, et le mandant. (2) L’octroi d’un mandat par le mandant à Hygieia srl est considéré comme l’acceptation par le mandant des présentes conditions générales. Tous les compléments, modifications, divergences et autres accords relatifs à un contrat et/ou aux présentes conditions générales ne s’appliquent que s’ils ont été convenus par écrit, y compris par courrier électronique.
 • (1) Sauf accord contraire, les offres faites par Hygieia srl sont valables pendant 30 jours. (2) Les prix indiqués dans une offre sont en euros et ne comprennent pas de TVA, sauf mention contraire explicite.
 • La formation et l’exécution du contrat. (1) Le contrat entre en vigueur après acceptation écrite par le mandant de l’offre établie par Hygieia srl. (2) Le mandant est tenu de fournir en temps utile à Hygieia srl toutes les données qu’Hygieia srl déclare nécessaires à l’exécution du contrat ou dont le mandant peut raisonnablement penser qu’elles sont nécessaires à l’exécution du contrat. Si les données nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été fournies à temps à Hygieia srl, Hygieia srl est en droit de suspendre l’exécution du contrat et/ou de facturer au mandant les frais occasionnés par le retard.
 • Délai d’exécution. Si un délai d’exécution a été convenu, il est purement indicatif. Un dépassement de ce délai ne peut en aucun cas entraîner une quelconque obligation de compensation de la part d’Hygieia srl.
 • La durée du contrat. Sauf accord écrit contraire, le contrat est d’une durée d’un an et se renouvelle automatiquement s’il n’est pas résilié par lettre recommandée au moins deux mois avant la fin de la première année. Après le renouvellement, l’accord devient un accord à durée indéterminée. Ce contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment moyennant un préavis de deux mois. Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois suivant l’envoi de la lettre recommandée. Sauf accord écrit contraire, le contrat est facturé au début de chaque nouvelle période d’un an.
 • Le Portefeuille PME. Le mandant est à tout moment seul responsable de la demande de primes dans le cadre du portefeuille PME. La non-obtention de subventions, de financements, de permis ou d’autres circonstances imprévues n’est jamais une raison valable pour le mandant de résilier le contrat, à moins que cela n’ait été convenu par écrit entre le mandant et Hygieia srl.
 • Augmentations des prix. Pour les contrats à durée indéterminée, Hygieia srl se réserve le droit d’indexer ses prix en fonction des chiffres appropriés du CBS.
 • Travaux supplémentaires/modification du mandat. Les modifications du contrat initial, de quelque nature qu’elles soient, apportées par écrit ou oralement par le mandant ou en son nom, qui entraînent des coûts plus élevés que ce qui avait été prévu au moment de l’établissement de l’offre par Hygieia srl, seront facturées en sus au mandant.
 • Déplacements inutiles. Si Hygieia srl effectue un déplacement comme convenu avec le mandant et que ce déplacement s’avère inutile (par exemple parce que certains échantillons ne sont pas disponibles), Hygieia srl est en droit de facturer un montant de 75,00 €.
 • Modalités de paiement. (1) Les factures doivent être payées au plus tard à la date d’échéance. Si aucune date d’échéance n’a été convenue, la date d’échéance est fixée à quatorze jours après celle de la facture. (2) Si la facture n’est pas payée à la date d’échéance, des intérêts moratoires d’un taux de 10 % et des dommages-intérêts forfaitaires d’un montant égal à 10 % du solde impayé de la facture à la date d’échéance, avec un minimum de 75,00 € par facture, sont dus de plein droit, sans qu’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités ne soient nécessaires, et ce sans préjudice du droit d’Hygieia srl de réclamer un montant plus élevé si le préjudice réel subi est plus important. (3) Si une facture n’est pas payée à la date d’échéance, toutes les factures – y compris celles qui ne sont pas encore échues – deviennent dues et tout plan d’apurement convenu précédemment expire. (4) Sous peine d’irrecevabilité, les objections aux factures doivent être envoyées par courrier recommandé à Hygieia srl endéans les huit jours suivant la date de la facture.
 • Achat par le webshop – droit de rétractation. Le mandant a le droit de se rétracter du contrat et d’abandonner l’achat, sans donner de raison, dans un délai de 14 jours à compter de la livraison. La rétractation peut débuter le lendemain du jour où le client a pris physiquement possession du bien. Le client doit informer Hygieia srl de sa décision de rétractation dans les 14 jours suivant la livraison. Pour ce faire, il peut utiliser le modèle de formulaire du Livre VI du Code de droit économique. Dans les 14 jours suivant cette notification, le mandant doit renvoyer les produits à Hygieia srl, après quoi Hygieia srl remboursera le montant payé (y compris les frais de livraison, à l’exception des frais supplémentaires résultant du choix par le mandant d’un mode de livraison autre que le mode de livraison standard le moins cher proposé par Hygieia srl) en utilisant le même moyen de paiement que celui avec lequel le mandant a effectué la transaction d’origine. Les frais de retour sont à la charge du client. Hygieia srl ne peut être tenu responsable des dommages résultant du retour.
 • Réclamations. Immédiatement après la livraison et/ou l’achèvement des prestations par Hygieia srl, le mandant est tenu de vérifier minutieusement si les prestations présentent des défauts et, le cas échéant, d’en informer immédiatement Hygieia srl par écrit. Si le mandant n’informe pas Hygieia srl, endéans un délai de 8 jours à compter de la date de livraison, à propos des défauts ou des insuffisances qui auraient pu être décelés lors d’un contrôle approfondi, il est réputé accepter l’état dans lequel les prestations ont été livrées.
 • Recours à des tiers. Si le mandant confie à Hygieia srl une mission portant sur un autre domaine que le sien, Hygieia srl peut exiger du mandant qu’il fasse appel à un expert dans ce domaine. Au préalable, les parties doivent convenir de la manière dont les coûts supplémentaires qui en résultent seront facturés au mandant.
 • Force majeure. S’il apparaît que l’exécution du contrat devient fortement plus onéreuse ou impossible pour Hygieia srl en raison d’un cas de force majeure, elle est en droit de résilier le contrat, dans la mesure où il doit encore être exécuté, à sa discrétion, ou de suspendre l’exécution du contrat tant que la situation de force majeure existe, sans que le mandant ne puisse faire valoir un quelconque droit à une indemnité de quelque nature que ce soit ou quelle qu’en soit la dénomination.
 • Responsabilité. (1) Hygieia srl ne contracte qu’une obligation de moyens. Sauf en cas de dol, d’erreur délibérée ou de faute grave, Hygieia srl n’est pas responsable ni tenue de réparer les dommages subis par le mandant. (2) Dans tous les cas, la responsabilité de Hygieia srl est limitée au montant couvert par l’assurance souscrite à cet effet ou, en l’absence de couverture d’assurance, au montant facturé et reçu par Hygieia srl pour le mandat en question.
 • Confidentialité et droits de propriété intellectuelle. (1) Le mandant et Hygieia srl sont tous deux tenus à la confidentialité de toutes les informations confidentielles qu’ils ont obtenues l’un de l’autre ou d’une autre source dans le cadre de l’exécution du contrat. Une information est considérée comme confidentielle si cette information a été déclarée confidentielle par l’autre partie ou si cela résulte de la nature de l’information. La violation de ce devoir de confidentialité rend la partie défaillante redevable de dommages-intérêts à l’autre partie. La partie en infraction est redevable à l’autre partie d’une indemnité de 1 000,00 €, sans préjudice du droit de l’autre partie de réclamer un montant plus élevé à la partie en infraction si les dommages réels subis sont plus importants. (2) Tous les documents fournis par Hygieia srl, tels que rapports, conseils, etc., sont exclusivement destinés à être utilisés par le mandant et ne peuvent être reproduits, rendus publics ou portés à la connaissance de tiers par ce dernier sans l’accord écrit préalable d’Hygieia srl. Hygieia srl se réserve également le droit d’utiliser les connaissances acquises lors de l’exécution des activités à d’autres fins, pour autant qu’aucune information confidentielle ne soit portée à la connaissance de tiers.
 • Si l’une des dispositions des présentes conditions générales est inapplicable ou contraire à une disposition de droit impératif, cela n’affectera pas la validité et l’applicabilité des autres dispositions des présentes conditions générales. Dans ce cas, les parties négocieront de bonne foi le remplacement de la disposition inapplicable ou contraire par une disposition alternative aussi proche que possible de l’objectif et de la portée de la disposition initiale.
 • Droit applicable et tribunaux compétents. Tous les contrats conclus entre Hygieia srl et le client sont exclusivement régis par le droit belge. Si le client n’est pas un consommateur, tous les litiges entre les parties relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire où Hygieia srl est établie.